Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси

Местни данъци и такси - Родопи

alt

Процедури по предоставяне на административни услуги

Декларации и заявления

Сметки по ЗМДТ

Проверка на задължения за МДТ

Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за местни данъци и такси

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщения до длъжници

Телефони за връзка


[08 Януари 2021]  Данък при придобиване на имущества по възмезден начин e 3 % от 01.01.2021г. съгласно решение № 454/29.12.2020 г. на Общински съвет Родопи.


[12 Ноември 2020] Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи" до Общински съвет „Родопи" за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. до 12:00ч. на 14.12.2020г. в деловодството на община „Родопи", гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански" №1А, както и на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. : [Покана], [Проект]


[15 Септември 2020] От 15.10.2020г. до 15.11.2020г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2020г. до 30.11.2020г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява, че съгласно чл.15 ал.6 от ЗМДТ се задължава Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория, да представя екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ в Сектор „МДТ - събиране и контрол“ към отдел „Финансова политика“ в едноседмичен срок от съставянето му: [Прочети]


[17 Януари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи, че в срок до 29 февруари 2020г. /§ 28 от ЗИДЗКПО, обн. в ДВ бр. 96 от 2019г./ следва да предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ в сектор „МДТ-събиране и контрол“, необходимите данни по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ за определянето на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях за новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019г. /Акт образец 14/, но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване: [Прочети]


[13 Януари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.


[23 Декември 2019] Във връзка с годишно приключване на 2019г. Община "Родопи" уведомява, че касата на служба "МДТ - събиране и контрол" ще работи с граждани със следното работно време: 27.12.2019г.. до 16,00ч., 30.12.2019г., 31.12.2019 г. и 02.01.2020г. - не работи с граждани.


[13 Ноември 2019] Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи" до Общински съвет „Родопи" за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2020г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2020г. до 12:00ч. на 16.12.2019г. в деловодството на община „Родопи", гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански" №1А, както и на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. : [Покана], [Проект]


[01 Август 2019] От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


[01 Март 2019] Съобщение до данъкоплатците на община "Родопи" : Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019г. Срокове, начини и места за плащане на задълженията Ви: [Прочети]


[10 Септември 2014] Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл.116, ал.1 от ЗТ и

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл.116, ал.3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.


 

 

 

 

Родопи в кадър